ਸਕੂਲ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ

 ਸਰਕਾਰੀ ਹਾਈ ਸਕੂਲ (ਬਾਹਰੋ ਦ੍ਰਿਸ਼)

Govt High School

ਸਰਕਾਰੀ ਹਾਈ ਸਕੂਲ (ਅੰਦਰੋ ਦ੍ਰਿਸ਼)

Govt High School 2

ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਮਾਡਲ ਸਕੂਲ

Guru Nank Modal School

ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ

ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ

ਨੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀ ।