ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸੰਪਰਕ ਨੰਬਰ

Civil Hospital 01637-262098, 94171-75944
City Police 01637-264503, 99150-29055,100
D.S.P.Malout 01637-264501, 01637-264502
Sadar Police 01637-264504, 98880-72207
Fire Brigade 01637-262101, 94173-72790,101
Railway Station 01637-262052,131,

ਨੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀ ।